SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next

Hoćemo li rušiti grobove?

14 - Autor (ove vehabijiske knjige Feth-ul-medžid) kaže na početku dvije stotine trideset devete (239.) stranice: “Hadisi šerif kaže da su najgori oni ljudi koji će živjeti u vrijeme kijameta kao i oni koji će od grobova praviti mesdžide. Grobovi su i prije islama bili mesdžidi. Oni koji su došli kasnije u ovom ummetu su gori od ljudi iz vremena džahilijjeta. Oni zaboravljaju Allaha dželle-šanuhu kada su u nevolji. Oni obožavaju umrle. Oni vjeruju da će umrli učiniti za njih ono što oni od njega traže. Oni kažu da Abdulkadir-i Gejlani čuje i pomaže onima koji čine dovu. Oni misle da on, iako je mrtav, zna gajb (ono što je nepoznato, tajne). Oni koji tako kažu postaju kafiri. Oni poriču Kur’an. Ibni Kajjim je rekao da je vadžib obarati kubbeta koja su napravljena na mezarevima, grobovima. Imam-i Nevevi je rekao da je haram graditi turbe na kaburu (grobu) bez obzira kakva bi namjera mogla biti. Oni koji kažu da je obavljanje namaza u groblju zabranjeno, zbog prljavštine, nisu u pravu. Jer, grobovi Poslanika (genitiv množine od riječi Poslanici) nisu prljavi. Ibni Hadžer-i Hijtemi je ovako napisao u svojoj knjizi Kebair, ‘Pravljenje kubbeta (jednina) na mezaru je veliki je grijeh. Islamski vladari trebaju rušiti ova kubbeta (množina od riječi kubbe). Turbe imama Šafi’ije bi se trebalo srušiti prije svih drugih.’” [Abdulkadir-i Gejlani je preselio na ahiret 561./1166. godine u Bagdadu.]

On opet i ovdje kleveće muslimane. Muslimani se svaki dan, pet puta, mole Allahu dželle-šanuhu. Oni Ga mole i preklinju. Reći da su muslimani zaboravili Allaha dželle-šanuhu je jedna otvorena i očita laž. Muslimani ne obožavaju mrtve. Pošto hadisi šerifi kažu da Allahovi dželle-šanuhu dragi robovi -- pa čak i sve druge umrle osobe -- čuju u svojim grobovima, oni odlaze na njihove grobove i preko njih, kao sredstava, čine dovu Allahu dželle-šanuhu. Oni traže od mejjita (mrtvog) da im on bude vesila, da se zauzme za njih (tj. oni ga mole da im on učini šefa’at). (Prevodiočeva opaska: To je isto kao kada, prije nego što popijemo lijek, učinimo dovu Allahu dželle-šanuhu da nas On tim lijekom izliječi od bolesti.) Mrtvac ne može učiniti šta hoće. Ni živ čovjek ne može učiniti šta hoće. Međutim, Allah dželle-šanuhu je obećao da će On prvo ukabuliti dove Njegovih Poslanika i Njegovih drugih dragih i milih robova. Muslimani ne traže od Poslanika alejhimussalavatu vetteslimat i Evlija rahime-humullahu teala da im oni dadnu nešto. Oni mole Allaha dželle-šanuhu (tj. oni čini dovu Allahu dželle-šanuhu) da im On dadne nešto. Evlija čuje šta posjetilac traži. Evlija (koji je dragi i mili Allahov rob) zamoli Allaha dželle-šanuhu (tj. on učini Allahu dželle-šanuhu dovu) da mu Allah dželle-šanuhu dadne ono što on traži (tj. da Allah dželle-šanuhu dadne posjetiocu ono što posjetilac traži). Allah dželle-šanuhu ukabuli (primi, usliša) tu Evlijinu dovu (i dadne posjetiocu ono što on traži od Allaha dželle-šanuhu).

Sljedeći odlomak je preveden sa stotinu dvadeset prve (121.) stranice Ibni-Hadžer-i-Hijtemijeve rahime-hullahu teala knjige Zevadžir. [Ibni Hadžer-i Mekki je preselio na ahiret 974./1566. godine u Mekki.] Ovaj odlomak otkriva i objelodanjuje laži koje se nalaze u vehabijinoj knjizi. Ibni Hadžer, nakon što je citirao hadisi šerife, piše:

“Neki alimi šafijiskog (šafi’ijiskog) mezheba su rekli na osnovu gore navedenih hadisi šerifa da su šest stvari veliki grijesi. Jedan od tih velikih grijeha je preobražavanje (prepravljanje) grobova u mesdžide. (Mesdžid je manja muslimanska bogomolja u kojoj nema minbera (a obično ni munare) i u kojoj se, usljed toga, ne klanja podnevna molitva u petak zvana “džuma” niti se klanja bajram-namaz.) Jer, hadisi šerif kaže, ‘Nemojte praviti mesdžide od pejgamberskih grobova!’ Oni koji naprave od grobova mesdžide (tj. koji preprave, preokrenu, grobove u mesdžide) su prokleti. Rečeno je da će oni, koji preprave grobove salih (dobrih) ljudi u mesdžide na Danu kijameta (tj. na Sudnjem danu) biti najgori od svih drugih. “Prepraviti grob u mesdžid” znači “klanjati namaza prema njemu”. Alimi šafi’i (šafijiskog) mezheba su iz ovog razloga rekli da je haram okrenuti se prema grobu Poslanika ili Evlije, i tako, u znak poštovanja prema njemu, klanjati namaz. Da bi nešto bilo haram trebaju se ispuniti dva uslova (šarta). Prvo, onaj ko je u grobu treba da je izuzetna osoba. Drugo, namaz se mora namjeniti (nanijjeti) umrlom. Palenje svijeća na grobovima, ako je iz poštivanja prema umrlom, je takođe haram. Isti je slučaj i sa obilaženjem oko groba. Dakle, zaključeno je da su ovakve radnje mekruh ako se one ne rade u znak poštovanja. Poštovati grob sa činjenjem sedžde (na njemu) znači obožavati grob. A to je težak grijeh pa čak i kufr. Izvjesni hanbeli alimi su rekli, ‘Klanjanje namaza kod groba u znak poštovanja je težak grijeh i izaziva kufr. Takvi grobovi se moraju srušiti.’ ”

Ibni Hadžer-i Mekki Hijtemi rahime-hullahu teala je ovako napisao u egipatskom izdanju njegove knjige Fetva-ji kubra fikhijje, u poglavlju o muslimanskom sprovodu (dženazi), “U javnim (umumi) grobljima, gdje se ukopavaju svi mrtvi, se ne treba graditi na grobu turbe. Ako je već sagrađeno treba ga srušiti. U privatnim grobljima nije dozvoljeno rušiti turbeta sa ciljem da u njih ukopamo nove mrtve.” On ovako piše na sedamnaestoj (17.) stranici, “U javnim (tj. umumi) grobljima je haram graditi turbe. Ona koja su već sagrađena u javnim grobljima se trebaju porušiti. Isto tako je haram i graditi bilo kakve zgrade u groblju koje pripada vakufu, ili u privatnom groblju bez odobrenja njenog vlasnika. Mekruh je graditi turbe na svojoj zemlji ili na zemlji koja pripada nekom drugom sa njegovom (tj. vlasnikovom) dozvolom.” On je ovako napisao na dvadeset petoj (25.) stranici, “Gradnja turbeta u javnom groblju je haram zato što ono zauzima preveliki prostor i sprečava da se u njega i drugi ukopaju. Ovakva turbeta se trebaju porušiti. Većina alima šafi’i (šafijiskog) mezheba, rahime-humullahu teala, je iz ovog razloga izdala fetvu da se turbe imama Šafi’ije (Šafije) rahime-hullahu teala treba srušiti, zato što je ono sagrađeno u javnom (ili umumi) groblju.” Kako vidimo, Ibni Hadžer-i Mekki rahmetullahi alejh nije rekao da je svako turbe haram i da se treba srušiti.

U knjigama Džami’ul fetava, Kešf-un-nur, i Usul-i erbe’a je jasno napisano da je džaiz (dozvoljeno) napraviti turbe na grobovima Evlija.

Na dvije stotine devetoj stranici knjige Zevadžir piše da je veliki grijeh graditi visoke zgrade sa ciljem da se hvališe (oholi, puše, ponosi). Vehabije bi trebale slijediti ovaj hadisi šerif. Vehabije ne bi trebale rušiti turbeta već, kao vadžib, kuće rasipništva i prostitucije koje su oni izgradili u Rijadu, Taifu, i Džiddi. Vehabijska knjiga citira hadisi šerif na njenoj dvije stotine četrdeset osmoj (248.) stranici, koji kaže, “Posjećujte groblja! Ova posjćivanja će vas podsjetiti na dan ahireta (na Sudnji dan),” i kaže da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem posjećivao grob njegove mubarek majke. Ali, on kaže da nam ovaj hadisi šerif ne naređuje da tražimo nešto od mrtvih i pokušava da poveže muslimanska posjećivanja turbeta -- našeg Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Evlija -- sa kafirskim obožavanjima grobova.

SAVJET MUSLIMANU

Back | Index | Next